21 grudnia, 2022

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego
pt. „ Witaj zimo!”

 

Cele konkursu:

·        Rozwijanie zainteresowań artystycznych i talentów twórczych.

·        Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów.

·        Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka i jego funkcji poetyckiej.

·        Promowanie osiągnięć uczniów.

 

Uczestnicy:

·        Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas II oraz III  Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu.

 

Przebieg konkursu:

·        Konkurs polega na ułożeniu i napisaniu na kartce krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat zimy.

·        Wypowiedź pisemna powinna być w formie wierszyka, bajeczki bądź opowiadania.

·        Podpisane prace uczniowie przekazują swoim wychowawcom do czwartku 05.01.2023 r.

·        Wśród nadesłanych prac, jury w składzie: pani Kamila Kowbel, pani Aneta Ostrowska oraz pani Renata Balińska wybierze laureatów.

 

Kryteria oceny wg następujących kryteriów:

·        realizacja pomysłu,

·        zawartość merytoryczna,

·        kompozycja,

·        poprawność ortograficzna, interpunkcyjna,

·        bogactwo słownictwa,

·        estetyka pracy.

 

Przebieg konkursu:

·        Konkurs jest jednoetapowy.

·        Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

·        Liczba uczestników nie jest określona, do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

 

Ogłoszenie wyników:

·        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poszczególnych klasach oraz na stronie internetowej szkoły.

·        Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników.

·        Przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

Organizator:

Kamila Kowbel


wstecz