Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii Ministerstwa Edukacji i Nauki
 
Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu jako jedna z 1200 szkół w Polsce bierze udział w realizacji programu. 
 

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Są to m.in. pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na ten problem uruchomiło „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, do którego zaprosiło naukowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach programu eksperci dokonają pogłębionej analizy problemów dzieci i młodzieży oraz zaprezentują metody pracy z uczniami, którzy borykają się z trudnościami. Opracują także Model Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

Pomoc w zwalczaniu skutków pandemii 

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych – pedagogów oraz psychologów. Jego głównym zadaniem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19. W tym celu zostaną przeprowadzone badania naukowe, które mają na celu pogłębioną diagnozę, głównie w zakresie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego. W badaniu weźmie udział 1200 wybranych szkół.

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

W ramach programu nauczycielom, specjalistom oraz rodzicom poświęcone zostaną liczne szkolenia przygotowujące do pomocy uczniom doświadczającym trudności. Opracowane materiały oraz rozwiązania ukierunkowane będą na wsparcie uczniów w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, a także z negatywnymi skutkami pandemii. Obejmą m.in. zagadnienia z zakresu wsparcia uczniów, a także metody zapobiegania oraz korygowania zagrożeń u dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej, interwencji wychowawczej, pracy z grupą klasową, z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Program zakłada stworzenie internetowej platformy specjalistyczno-doradczej w formie poradni online.

O właściwy przebieg diagnoz i szkoleń na terenie szesnastu województw, dbać będą powołani w tym celu Koordynatorzy Wsparcia.

Długofalowe efekty programu

Program ma charakter pilotażowy, ale wypracowane efekty posłużą w przyszłości do stworzenia innowacyjnego Modelu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu pozwolą na postawienie odpowiedniej diagnozy, a co za tym idzie, podjęcie skutecznych działań w sytuacji kryzysowej. Dzięki programowi długofalową pomoc w pokonywaniu kryzysów w czasie i po pandemii zyskają zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele oraz specjaliści.

Wymiana doświadczeń środowiska naukowego

Wyniki przeprowadzonych badań naukowych związanych z diagnostyką, terapią, prognostyką i profilaktyką, odpowiadających na wyzwania zaistniałej sytuacji kryzysowej posłużą do szerokiej debaty akademickiej. Zorganizowane zostaną cztery konferencje naukowe. Pierwsza z nich dotyczyć będzie założeń i planów rozwoju polskiej szkoły na przyszłość, druga diagnozy sytuacji w szkole, trzecia szkoleń i poradnictwa. Podczas ostatniej, czwartej konferencji zostanie przedstawiony wypracowany model wsparcia.

Program prowadzony jest we współpracy z ekspertami z Fundacji Polskiej Akademii Nauk.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Logo ministerstwo poziom PL

 
 
 
W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

program wsparcia logo black tagline