Projekt edukacyjny pt:  „Pokochaj las”

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klasy IIIa i IIIb. Będzie realizowany w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/23.

Cele projektu:

 • Doskonalenie umiejętności współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia;
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk przyrodniczych, formułowania wniosków i spostrzeżeń oraz rozumienia zależności pomiędzy składnikami leśnego środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętność wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii.

 

Edukacja przyrodnicza
Uczeń:

 • rozpoznaje popularne gatunki roślin i zwierząt występujących w pobliskich lasach;
 • rozpoznaje i wyróżnia cechy lasu, jako ekosystemu, określa jego składowe i funkcje, np. rodzaje lasów, warstwy lasu, polany, martwe drzewo w lesie;
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje potrzebne do wykonania zadania;
 • planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia, dotyczące obiektów spotykanych w lesie, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk.

 

Edukacja informatyczna
Uczeń:

 • posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
 • korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.
 • współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.

 

Edukacja społeczna
Uczeń:

 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe).

 

Edukacja plastyczna
Uczeń:

 • wykonuje prace, modele, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;
 • tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.

 

Edukacja polonistyczna
Uczeń:

 • formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych;
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi

 

Działania

 1. Wprowadzenie do realizacji projektu – uszczegółowienie zakresu tematyki podejmowanej w czasie realizacji programu przez uczestników.
 2. Na tropie leśnych roślin – poznanie wybranych zagadnień dotyczących szaty roślinnej lasów.
 3. Mieszkańcy lasu – poznanie wybranych zagadnień dotyczących zwierzęcych mieszkańców lasu.
 4. „Las domem zwierząt i roślin” – konkurs plastyczny dla uczestników projektu.
 5. Podsumowanie projektu. Konkurs o lesie dla uczniów klas trzecich.

 

Realizacja

1. Na tropie leśnych roślin – poznanie wybranych zagadnień dotyczących szaty roślinnej.

1.1. Prezentacja filmu pt. „Wędrówki Skrzata borówki”.

 • Rozmowa na temat filmu i doświadczeń uczniów związanych z lasem.
 • Wycieczka do WPN w Jeziorach.
 • Uczniowie poznają wybrane rośliny, w tym drzewa, krzewy, rośliny zielne, tworzą „księgę lasu” gromadząc dokumentacje wybranych okazów.

1.2. Wykonanie plakatów na temat roślinności leśnej.

 • Uczniowie wykonują plakaty wg podanych kryteriów, a następnie prezentują je klasie.
 • Dla klas sprawnie posługujących się programem Power Point alternatywą może być zespołowe wykonanie prezentacji na bazie planu plakatu

2. Mieszkańcy lasu – poznanie wybranych zagadnień dotyczących zwierzęcych mieszkańców lasu.

 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach leśnych. Zagadki mogą przygotować uczniowie lub nauczyciel. Uczniowie wymieniają się wiedzą posiadaną wcześniej na temat zwierząt leśnych.
 • Poznanie wybranych mieszkańców lasu. Nauczyciel przydziela każdej grupie materiał źródłowy zawierający informacje na temat wybranych zwierząt (ssaków, ptaków, owadów). Uczniowie oglądają zdjęcia w wybranych źródłach, albumach. Zapoznają się z tekstem, następnie dzielą się ciekawostkami na ich temat.
 • Wykonanie albumu z mieszkańcami lasu. Każda grupa wykonuje 3 – 4 karty do klasowego „Albumu mieszkańców lasu” wg podanych kryteriów.

3. „Las domem zwierząt i roślin”

 • konkurs plastyczny dla uczestników projektu. Wykonanie indywidualnej pracy plastycznej inspirowanej odbytymi zajęciami na temat: „Las domem zwierząt i roślin”.

4. Podsumowanie. Przygotowanie wystawy pokonkursowej i przeprowadzenie konkursu wiedzy o lesie.

 

Opracowały
Danuta Roszyk
Dorota Skrzypczak