MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI

Edycja pod kryptonimem Poznajemy zawody

 2021/2022

 

           Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”  opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto formuła projektu polega na poznawaniu zawodów.

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Temat: Czytam z klasą lekturki spod chmurki

Autor: Honorata Szaniecka

Przedmiot: zajęci lekcyjne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

Forma zajęć:  Zajęcia odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.        

Adresaci projektu : uczniowie klasy 2 i 3

Data realizacji projektu: październik 2021- maj 2022

 

 

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie
 • zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
 • zewnętrzna promocja placówek oświatowych
 • wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 Priorytet 2 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Priorytet 4

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów… Priorytet 5 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności, rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych

 

 

REALIZACJA PROJEKTU

 • Każda klasa w czasie trwania projektu realizuje trzy przygotowane przez autora projektu moduły.

Moduł I Podróże małe i duże 01.10.21- 31.12. 21

Moduł II Naukowy zawrót głowy 01.01.22- 31.03.22

Moduł III Na ratunek 01.04.22-31.05.22

 • W każdym z modułów uczestnicy wybierają jedną z proponowanych książek do przeczytania w klasie lub samodzielnego czytania.
 • Uczniowie wykonują cztery wybrane zadania do każdego modułu.
 • Nauczyciel po każdym zakończonym module przesyła sprawozdanie w postaci opisu zrealizowanych zadań modułowych

 

METODY PRACY:

 • uczenie się przez działanie
 • samodzielne tworzenie

 

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna
 • praca w parach / praca w grupach

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 • Rozwój kompetencji językowych uczniów 
 • Rozwój umiejętności czytania
 • Rozwój wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • Wzrost zaangażowania uczniów podczas zajęć poświęconych omawianej literaturze
 • Zajęcia dydaktyczne staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące.
 • Zwiększy się kreatywność uczniów.
 • Zwiększy się motywacja uczniów do nauki.

 

 

EWALUACJA

 • Zakłada się systematyczną, bieżącą ewaluację zajęć poprzez obserwowanie postępów uczestników zajęć.
 • Ocena postępów uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów oraz zaplanować dalsze działania.
 • Wszystkie  wnioski  i  wyniki   analiz   ankiety   ewaluacyjnej  zostaną  opracowane w sprawozdaniu i przedstawione dyrektorowi szkoły.
 • Równie istotna będzie rozmowa z uczniami na temat atrakcyjności zajęć.
 • Uczestnicy lekcji dokonają samooceny swojej pracy i zaangażowania podczas lekcji w tym roku szkolnym.

 

Opracowanie: Emilia Korbanek

 

Projekt zrealizowany przez klasę III a

 

 

Projekt realizowany przez klasę II a

 

 

Projekt realizowany przez klasę II b