Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

innowacja pedagogiczna, program rekomendowany

 

 

I Cele ogólne

Do części 1 Apteczka Skarbów

 1. Zrozumienie, czym są wartości, co cenimy w życiu i dlaczego
 2. Poznawanie siebie, kształtowanie odporności na trudne sytuacje i zranienia emocjonalne

Do części 2 optymizm

 1. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, nauka pozytywnego myślenia
 2. Poznawanie siebie i swojego poziomu optymizmu

Do części 3 przyjaźń

 1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 2. Rozwijanie umiejętności społecznych

Do części 4 kreatywność

 1. Rozwijanie kreatywności
 2. Budowanie prawidłowej samooceny

Do części 5 wytrwałość

 1. Wzmacnianie odporności na stres
 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Do części 6 zdrowie

 1. Poszerzenie wiedzy na temat znaczenia zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej dla dobrego funkcjonowania i samopoczucia
 2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za utrzymanie zdrowia i sprawności fizycznej

Do części 7 szczerość

 1. Budowanie odpowiedzialności za wypowiadane słowa
 2. Kształtowanie postawy szczerości i uczciwości wobec innych

Do części 8 życzliwość

 1. Wzmacnianie empatii
 2. Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienie siebie i innych

Do części 9 wdzięczność

 1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania dobra i szczęścia w życiu codziennym
 2. Doskonalenie sposobów wyrażania wdzięczności

Do części 10 marzenia

 1. Rozwijanie wyobraźni, budowanie poczucia sprawczości i postawy odpowiedzialności za podejmowane działania

 

II Cele szczegółowe

Do części 1 Apteczka Skarbów

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Ustalenie zasad/wartości pracy grupowej
 3. Nauka uważnego oddychania

Do części 2 optymizm

 1. Poszukiwanie pozytywnych aspektów w wydarzeniach dnia codziennego
 2. Przełamywanie zniechęcenia i braku wiary we własne możliwości
 3. Rozwijanie kreatywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 4. Kształtowanie uważnego myślenia
 5. Poznawanie schematu: Wydarzenie- Przekonanie-Skutek

Do części 3 przyjaźń

 1. Integrowanie grupy
 2. Uświadamianie znaczenia pozytywnych więzi z innymi
 3. Kształtowanie postaw szacunku
 4. Rozwijanie umiejętności słuchania i komunikowania się z innymi

Do części 4 kreatywność

 1. Rozbudzanie ciekawości, chęci poznawania świata
 2. Kształtowanie postawy otwartości
 3. Poznawanie swoich talentów i zdolności
 4. Rozwijanie pasji i zainteresowań
 5. Budowanie poczucia własnej wartości

Do części 5 wytrwałość

 1. Kształtowanie odporności na trudności i umiejętność radzenia sobie z porażkami
 2. Optymistyczna postawa wobec, tego, co nam się nie udało
 3. Szukanie różnych strategii rozwiązań

Do części 6 zdrowie

 1. Rozbudzanie potrzeby ruchu i zdrowego trybu życia
 2. Budowanie postaw prozdrowotnych

Do części 7 szczerość

 1. Rozwijanie umiejętności rozróżniania prawdy od kłamstwa
 2. Kształtowanie postawy niezgody na krzywdzenie innych
 3. Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i rozpoznawania uczuć innych

Do części 8 życzliwość

 1. Uwrażliwienie na krzywdzenie
 2. Rozwijanie umiejętności niesienia pomocy
 3. Budowanie postawy życzliwości
 4. Rozwijanie umiejętności słuchania z uwagą

Do części 9 wdzięczność

 1. Nauka odczuwania oraz okazywania wdzięczności
 2. Odkrywanie wpływu wdzięczności na swoje przekonania i poczucie szczęścia

Do części 10 marzenia

 1. Uświadomienie pozytywnego wpływu marzeń na życie
 2. Uważne rozpoznawanie potrzeb oraz celów
 3. Rozwijanie śmiałości, stymulowanie wyobraźni
 4. Kształtowanie umiejętności świętowania w optymistyczny sposób.

 

III Treści nauczania

 1. Apteczka Skarbów- jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm- myśl pozytywnie wtedy jest łatwiej
 3. Przyjaźń- okazuj miłość, przyjaźń
 4. Kreatywność- ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty
 5. Wytrwałość- nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans
 6. Zdrowie- dbaj o zdrowie, ćwicz codziennie to poprawia samopoczucie
 7. Szczerość- nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia
 8. Życzliwość- próbuj zrozumieć i wspierać innych
 9. Wdzięczność- okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka
 10. Marzenia- wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia

 

IV Formy realizacji

Zajęcia raz w tygodniu, naprzemiennie z pedagogiem i psychologiem. 

 

V Metody i formy pracy

 1. Metody aktywizujące
 2. Ćwiczenie uważności
 3. Praca w grupie
 4. Arteterapia
 5. Burza mózgów
 6. Mapa myśli

 

VI Przewidywane osiągnięcia uczniów

 1. Lepsze radzenie sobie z negatywnymi emocjami- konstruktywne wyrażanie własnych emocji
 2. Poprawa współpracy w grupie
 3. Zwiększenie kreatywności
 4. Wykreowanie postawy optymizmu
 5. Rozwój kreatywności
 6. Poprawa jakości komunikacji między uczestnikami
 7. Wykreowanie postawy wdzięczności

 

VII Ewaluacja

 1. Bieżąca analiza postępów uczniów- obserwacja podczas zajęć konsultacje z wychowawcą
 2. Pytania kierowane podczas zajęć i na podsumowanie
 3. Ankieta ewaluacyjna na koniec programu
 4. Analiza wpisów dot. zachowania uczniów w dzienniku Librus