1. Rodzic występuje z wnioskiem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o skierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne dziecka (więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronie Poradni www.poradnia7.poznan.pl). Do przeprowadzenia badania niezbędna jest opinia o funkcjonowaniu dziecka w szkole.
  2. Rodzic występuje z wnioskiem (wzór wniosku – załącznik 1) do szkoły o wydanie opinii wychowawcy o uczniu. Wniosek ten składa w sekretariacie. 
  3. Wychowawca wypełnia dokument „Informacja o uczniu” (wzór dokumentu – załącznik 2) zgodnie z wymogami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
  4. Wychowawca przekazuje dokument dyrektorowi szkoły, który zapoznaje się z jego treścią i składa podpis na dokumencie.
  5. Dokument „Informacja o uczniu” należy skserować, a kopię dokumentu oraz wniosek rodzica przekazać pedagogowi/psychologowi, który zakłada uczniowi indywidualną teczkę. 
  6. Wychowawca przekazuje rodzicowi informację o możliwości odebrania opinii z sekretariatu szkoły.
  7. Rodzic składa podpis oświadczając, że odbiera dokument.
  8. Rodzic przedkłada dokument „Informacja o uczniu” w Poradni.