Projekt ratujemy i uczymy ratować 2018/2019 koordynator Agnieszka Piszczek

pierwsza_pomoc_18

22 marca 2019 roku uczniowie klasy siódmej naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, pod tytułem: Wiem, jak ratować życie. Szkolenie to zorganizowało Wojewódzkie Centrum Wiedzy- realizacja projektu szkolnego „Ratujemy i uczymy ratować”.

Program ten zakłada wzmocnienie procesu edukacji i kształcenia młodzieży o wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Głównym celem programu jest zaznajomienie uczniów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego.

Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien wiedzieć, m.in. czym są stany zagrożenia życia lub zdrowia i będzie znał zasady, podstawowe sposoby i techniki wykorzystywane w udzielaniu pierwszej pomocy.

Elementami obowiązkowymi programu są takie zagadnienia jak: czynności resuscytacyjne osoby dorosłej i dziecka wykonywane pod nadzorem szkolącego, postępowanie resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, układanie w pozycji bezpiecznej, złamania, rany i krwawienia, oparzenia oraz porażenia prądem.