Innowacja pedagogiczna

„Edukacja globalna dla najmłodszych”

 

Czas realizacji: X 2022 – V 2023

Ilość spotkań: 8

Grupa docelowa: uczniowie klas 1-4, w tym dzieci ze świetlicy szkolnej

Autorka innowacji: mgr Katarzyna Jacolik-Gmurczyk

 

Wstęp

Żyjemy w świecie, który jest coraz częściej i w coraz większym  stopniu globalny. Coraz łatwiej jest nam się przemieszczać, zdobywać rzeczy materialne ale też ta ogólnoświatowość wpływa na naszą wiedzę o świecie i świadomość wielu problemów i zależności. Nasze życie jest coraz bardziej związane z życiem innych ludzi na całym świecie. Ale jednocześnie w naszym świecie zwiększają się rozbieżności i nierówności społeczne. Jest oczywiste, że globalne problemy i wyzwania wymagają rozwiązań ogólnoświatowych. I właśnie w tym świecie ludzie są coraz bardziej zatroskani problemami globalnymi i ich rozwiązaniami. Edukacja globalna jest odpowiedzią na rzeczywistość życia w globalnym świecie. Jest terminem, zawierającym w sobie edukację o prawach człowieka, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację dla społeczności zrównoważonej, edukację międzykulturową, edukację zrównoważonego handlu oraz edukację ekologiczną. Jest to rodzaj edukacji niezbędny do tego by czuć się za świat odpowiedzialnym i uczyć się jak zmieniać świat na lepsze.

 

„Edukacja globalna dla najmłodszych” ma uczyć i pokazywać naszym uczniom jak ważne jest to byśmy mieli świadomość współzależności czyli świadomość złożonej sieci powiązań między ludźmi, miejscami i wydarzeniami oraz uczyli się odpowiedzialności za naszą planetę i za innych ludzi. Innowacja polega również na połączeniu edukacji globalnej z Teatrzykiem Kamishibai, który służy, w tym wypadku, nie tylko przeżyciom estetycznym ale przede wszystkim jest ciekawym wprowadzeniem dzieci w świat problemów globalnych. A dzięki tej wiedzy, uczniowie i uczennice, poznają procesy globalne, które kształtują nasze życie, nauczą się je analizować i wykorzystywać zdobytą wiedzę przy podejmowaniu decyzji.

 

Cel główny

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

  • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk,
  • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych
  • procesów na jednostkę,
  • przełamywanie istniejących stereotypów, uprzedzeń,
  • przedstawianie problemów z perspektywy Globalnego Południa,
  • kształtowanie krytycznego myślenia

 

Cele szczegółowe

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw: odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania, gotowości do ustawicznego uczenia się, dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności, krytycznego myślenia, praktycznego wykorzystywania wiedzy, podejmowania świadomych decyzji, współpracy.

 

Więcej informacji…

Innowacja „Edukacja globalna dla najmłodszych”