31 maja, 2022

 

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – szkoły inne, niż obwodowa.

 

  • 7-9 czerwca 2022 r.– składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania.
    Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.

 

  • 21 czerwca 2022 r. godzina 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).

 

  • 21-22 czerwca 2022 r.– złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej innej, niż obwodowa.
    Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

 

  • 23 czerwca 2022 r. godzina 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych –
    imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

 


wstecz