Temat innowacji: „Europa i ja”

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego  w Poznaniu

Autor innowacji: Aneta Ostrowska

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: edukacja wczesnoszkolna, klasa 2a

Rodzaj innowacji: programowo -metodyczna

Data wprowadzenia innowacji: październik 2022

Data zakończenia innowacji: maj 2023

 

Cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja ma zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz poszerzyć wiedzę uczniów na temat Europy.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wybranych krajów europejskich.


Opis innowacji:

Wstęp:

Innowacja „Europa i ja” została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EUROPA I JA stworzony przez autora innowacji (Ilona Broniszewska).

Innowacja zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nauczą się nowych treści o Hiszpanii.

Od października do maja uczniowie będą wykonywać zadania dotyczące wybranego kraju, w tym poznają jego symbole narodowe, ciekawe miejsca architektury, faunę i florę, poznają bajkę hiszpańską, stworzą obrazkowy słowniczek polsko – hiszpański,  spróbują wybranej hiszpańskiej potrawy,  zatańczą do  melodii  hiszpańskiej .

 

Cele innowacji:

Rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi, wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego państwa, kształtowanie postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę.

 

Metody pracy:

  • podające,
  • działania praktyczne,
  • problemowa,
  • eksponujące.

 

Formy pracy:

  • indywidualna
  • grupowa
  • zespołowa

 

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

Aneta Ostrowska

Innowacja pedagogiczna „Europa i ja”