21 marca, 2022

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego
pt. „Witaj wiosno!”

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych i talentów twórczych.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów.
 • Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka i jego funkcji poetyckiej.
 • Promowanie osiągnięć uczniów.

Uczestnicy:

 • Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas II oraz III Szkoły Podstawowej
  nr 59 w Poznaniu.

Przebieg konkursu:

 • Konkurs polega na ułożeniu i napisaniu na kartce krótkiej wypowiedzi pisemnej na temat wiosny.
 • Wypowiedź pisemna powinna być w formie wierszyka, bajeczki bądź opowiadania.
 • Podpisane prace uczniowie przekazują swoim wychowawcom do poniedziałku 04.2022 r.
 • Wśród nadesłanych prac, jury w składzie: pani Kamila Kowbel, pani Aneta Ostrowska oraz pani Renata Balińska wybierze laureatów.

Kryteria oceny wg następujących kryteriów:

 • realizacja pomysłu,
 • zawartość merytoryczna,
 • kompozycja,
 • poprawność ortograficzna, interpunkcyjna,
 • bogactwo słownictwa,
 • estetyka pracy.

Przebieg konkursu:

 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
 • Liczba uczestników nie jest określona, do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

Ogłoszenie wyników:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poszczególnych klasach oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników.
 • Przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników.

 

Organizator:

Kamila Kowbel 


wstecz