Wychowawca: mgr Anna Koralewska

Samorząd klasowy:
przewodnicząca:
z-ca przewodniczącego:
skarbnik:

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: