1. Rodzic występuje z wnioskiem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o skierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne dziecka (więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronie Poradni www.poradnia7.poznan.pl). Do przeprowadzenia badania niezbędna jest opinia o funkcjonowaniu dziecka w szkole.
  2. Rodzic występuje z wnioskiem (wzór wniosku – załącznik 1) do szkoły o wydanie opinii wychowawcy o uczniu. Wniosek ten składa w sekretariacie. 
  3. Wychowawca wystawia opinię o uczniu (wzór opinii – załącznik 2) zgodnie z wymogami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz składa własnoręczny podpis. 
  4. Wychowawca przekazuje opinię dyrektorowi szkoły, który zapoznaje się z jej treścią i składa podpis na dokumencie.
  5. Opinię wychowawcy należy skserować, a kopię dokumentu oraz wniosek rodzica przekazać pedagogowi/psychologowi, który zakłada uczniowi indywidualną teczkę. 
  6. Wychowawca przekazuje rodzicowi informację o możliwości odebrania opinii z sekretariatu szkoły.
  7. Rodzic składa podpis oświadczając, że odbiera opinię wychowawcy.
  8. Rodzic przedkłada opinię wychowawcy w Poradni.